Fluoride Action Network

Dakota City (Nebraska) residents vote against fluoridation

Source: Dakota County Clerk | May 11th, 2010
Location: United States, Nebraska